as

An iOS mystery

One can’t quite understand there isn’t an iOS app parallel to Mac OS X’s Preview. In the current state of things, in order to have PDF documents available on desktop and mobile devices, one has to use a folder from any iOS application intended to manage PDFs.

iCloud Drive folder
iCloud Drive folder containing the Goodreader’s, an iOS app.

 

And such apps are a bunch. Personally, I own PDFpen 2 and GoodReader. Another app well recognised is PDF Expert 5, by Readdle. Allegedly, the lack of a PDF viewer from Apple opens the door to third party actors and allows them to work whitout the competition of the mother company. However, there we have the e-mail and the browser apps. I use iCab Mobile more and more as a Safari alternative, either in the iPad or the iPhone, and that doesn’t mean Safari shouldn’t exist. As for e-mail, I haven’t tried anything different from the Apple’s own yet, but I could and many have done it.

So then, what’s the matter? Isn’t dealing with PDFs a service of the same rank than e-mail and web browsing? What I said in the title: a mystery.

as

Un misteri d’iOS

No s’entén gaire que iOS no tingui una apli anàloga a Previsualització de Mac OS X. Si existís, la carpeta de Previsualització d’iCloud Drive tindria més utilitat, la mateixa que tenen les altres que hi són presents. Actualment, doncs, els documents PDF que un vulgui tenir disponibles en tots els dipositius han d’anar a la carpeta d’alguna aplicació d’iOS de gestió de PDFs.

Carpeta iCloud Drive i carpeta GoodReader
Carpeta iCloud Drive, què s’observa la carpeta de l’apli Goodreader d’iOS.

 

No és pas que en faltin, d’aplicacions d’aquestes. Personalment, tinc PDFpen 2 i GoodReader. També té una bona acceptació PDF Expert 5, de Readdle. Es podria dir que la manca d’una apli pròpia d’Apple per a PDFs dóna empenta a una pila de programadors que poden treballar sense la competència de l’empresa de referència. Segur que sí. Tanmateix, podríem fer la comparació amb el correu electrònic i el navegador. Jo utilitzo iCab Mobile cada vegada més com a alternativa a Safari, tant a l’iPad com a l’iPhone, i això no significa que Safari no hagi d’existir. Quant al correu, no he sortit mai de l’aplicació nativa, però ho podria fer i molts ja ho han fet.

Així doncs, ¿què passa?, ¿que la gestió de PDFs no és un servei de la mateixa categoria que el correu electrònic i la navegació per internet? És el que deia al títol: un misteri.

as

Ulysses as example

A week ago Ulysses III turned into just Ulysses (44,99€) and simultaneously its sibling Ulysses for iPad (19,99€) was born. The similarity between both is impressive. An area with margin to improve in the iOS application is a better handling of files and folders in Dropbox or similar services. On the iPad, we can even use a customised RTF style (or epub, or PDF) created on the Mac.

The Ulysses case and the level of integration between operating systems as of today makes me think this is the track to follow in the development of applications – at least it’s what I’d like to witness. Of course I know Textastic  and Byword already have full integration between desktop and mobile versions. I meant text processors and Scrivener. It may not be a matter of being able to write seamlessly in the two environments, but rather that some preferences match and don’t need to be manually replicated.

Screenshot of Ulysses for iPad
Screenshot of Ulysses for iPad. The colour theme used here is called Outback and is downlodable through the app or its website.

Obviously, Ulysses can afford to integrate both applications because it’s based on plain text. Other programmes like Nisus Writer and Pages include such a number of format parameters that we can’t ask them to do the same. It wouldn’t be fair. However, Apple has set the process in motion with Pages, Keynote and Numbers. The results aren’t yet satisfactory enough, but, if it’s any consolation, they’re working on it.

as

Ulysses com a exemple

Fa amb prou feines una setmana Ulysses III es va convertir en Ulysses (44,99€) a seques i simultàniament en va néixer l’aplicació germana per a iPad, Ulysses for iPad (19,99€). La semblança entre les dues és impressionant. L’única cosa que queda per millorar en l’aplicació iOS és la gestió de fitxers i carpetes en Dropbox o serveis similars. Fins i tot es pot utilitzar en l’iPad un estil personalitzat d’exportació a RTF (o a epub, o a PDF) que hàgim creat en el Mac.

El fenomen d’Ulysses i el punt d’integració entre sistemes operatius a què ha arribat em fa pensar que aquesta és la via que moltes aplicacions haurien de seguir. No em refereixo tant als editors de text net (per exemple, Textastic i Byword ja tenen una integració plena entre l’aplicació d’escriptori i la de dispositius mòbils) com als processadors de textos i a Scrivener. La qüestió no és, potser, que es pugui escriure en un document indistintament en un entorn o l’altre, sinó que certes preferències coincideixin i no s’hagin de repetir en cada entorn.

Captura d’Ulysses per a iPad.
Captura d’Ulysses per a iPad. El patró de colors que s’utilitza és un d’anomenat Outback, descarregable a través de la mateixa aplicació o del seu web.

 

Sens dubte, Ulysses es pot permetre d’integrar les seves dues aplicacions perquè està basat en text sense format. Programes com Nisus Writer i Pages incorporen una quantitat de paràmetres de format tan gran —així en el text com en les imatges—, que no els podem demanar el mateix. No seria just. Ara bé, Apple ja ha posat en marxa el procés en Pages, Keynote i Numbers. El resultat no és satisfactori: vegeu els episodis EM20 i EM21 d’Escriure amb un Mac. Ens queda el consol de pensar que hi estan treballant.

as

Josep M. Pujol: record i aprofundiment

L’estudi de dos articles de Josep M. Pujol sobre l’escriptura tipogràfica (revista Llengua i Ús, «L’escriptura tipogràfica, 1. La font digital», núm. 22, 2001, p. 24-35, i «L’escriptura tipogràfica, 2. Tipografia de qualitat», núm. 23, 2002, p. 25-36) ha sigut una experiència gratificant. Recomanem a qualsevol que apreciï el món de la lletra que els llegeixi i s’amari de les paraules del professor i, per què no, que descarregui el nostre article de record del mestre i d’aprofundiment dels seus dos textos. Descarregueu-lo a l’apartat «Obra» d’aquest mateix lloc web.