as

Corregir (una mica) amb l’iPad

Imaginem-nos que rebem per correu electrònic un text per corregir, un document de Word de poca extensió. En iOS ja fa temps que disposem de la suite Office 365 de Microsoft, i funciona bé. La mancança que segur que es notarà és que falti a l’iPad la lletra o lletres tipogràfiques. Si convé, les podem instal·lar en iOS mitjançant una aplicació com la que recomano: AnyFont. Però ara m’estic referint a textos en què el format tipogràfic i de pàgina sigui irrellevant.

El processador de text

Per aquesta mateixa raó, deixa de ser estrictament necessari disposar de la subscripció a Office 365. Podem obrir el document de Word adjunt al missatge amb Pages, que tenim de sèrie en el sistema operatiu. Quan hàgim acabat, Pages pot crear una versió Word del document per enviar-la per correu electrònic.

Possibilitats d'exportació de Pages en iOS
Aquí s’observen les possibilitats d’exportació de Pages en iOS.

Languagetool

Unes versions d’iOS enrere, el navegador web natiu, Safari, era incompatible amb el servei de correcció gramatical Languagetool en versió web (gratuït per a extensions de text moderadament curtes). Ara ja ho és, i en català (languagetool.org/ca) tenim la sort que el giny està a un molt bon nivell de desenvolupament. Encara falta incorporar-hi les darreres novetats ortogràfiques, però no ho trobo cap gran pega.

Així com Languagetool existeix en forma d’extensió de Libreoffice (descarregueu-la a la mateixa adreça donada abans), no es pot esperar que estigui integrat amb Pages. El que s’ha de fer és l’operació rudimentària de copiar el text en Pages, enganxar-lo al web de Languagetool, executar la correcció, tornar a copiar el text i finalment enganxar-lo al document de partida. Una manera d’estalviar-se passos és tenir les dues aplicacions en pantalla mitjançant Split View. D’aquesta manera es poden veure les expressions marcades per Languagetool i fer les correccions pertinents en Pages sense necessitat de copiar i enganxar el text de tornada.

Imatge de Languagetool en iOS
Aspecte del servei web de correcció gramatical Languagetool en el navegador natiu d’iOS.

Manejabilitat del fitxer

La gestió de fitxers continua sent un desideràtum en l’entorn iOS, tot i que ja ha començat a millorar. Les funcionalitats actuals ja valen per acomplir una tasca com la que estic explicant. Des del correu electrònic, es pot desar el Word adjunt en una carpeta de Dropbox o obrir-ne una còpia en Pages. Si l’hem desat a Dropbox, des de la seva aplicació es pot «llançar» el document a Word o obrir-ne una còpia en Pages. L’avantatge de l’aplicació de Microsoft és que pot treballar directament sobre el document allotjat a Dropbox.

Si en comptes d’utilitzar Dropbox volem confiar en l’aplicació Arxius del sistema operatiu, Word no té cap inconvenient a interactuar-hi, i Pages, per descomptat, hi treballa com oli en un llum. De fet, Pages pot exportar un determinat document tant a Word com a EPUB, PDF i RTF, mentre que Word ofereix solament ODF i PDF.

Fragment de l'aplicació iCloud Drive en un iPad
Columna esquerra de l’aplicació Arxius en iOS, on s’observa la seva integració amb Dropbox, Transmit i altres aplicacions.

Extres

Les aplicacions d’iOS, per una raó de seguretat, són com nínxols: només interactuen entre elles mitjançant vies indirectes. Les integracions d’aplicacions en fotografia i vídeo no existeixen en el món dels processadors de text. Hi ha una aplicació, CleanText, que no s’integra amb cap altra, però fa unes quantes operacions útils per refinar textos. Tenen noms com Curved Quotes, Title Case i Fix Spaces. Fins i tot permet fer cerques i reemplaçaments mitjançant expressions regulars. Una altra vegada, el més còmode és utilitzar-la en mode Split View i fent copiar-i-enganxar quan convingui.

I finalment, encara disposem d’una altra eina. Si cal rebre i enviar materials per FTP, cap problema: Transmit és una gran aplicació. N’hi ha d’altres, però Transmit permet tenir les connexions a servidors sincronitzades entre iOS i MacOS i va com la seda.

as

PDF management across devices

I’ve recently talked about PDF workflows in this threat, where someone asked for feedback about using Papers 3 and Devon Think Pro. I cannot bring up anything about Devon Think, which I haven’t used, but someone did, and it turns out both applications complement each other satisfactorily.

I’ve already reviewed Papers 3 here (in Catalan). I commented on my experience with it and explained why I dropped it. Needless to say, my personal experience is nothing more than a single testimony. Anyway, I kept looking for a solution I can adopt and it turns out I may have found it. It’s called EagleFiler and I plan to use it in conjunction with Goodreader, that is to say, I will place my libraries in the Goodreader folder in iCloud Drive, so that I can access all the documents stored in them from every Apple device.

EagleFiler-finestra

Prior to any other consideration, there’s the issue with iCloud Drive and some folders not showing up in it, which is something that happened to me. The solution has been to completely sign out from iCloud (only in the main machine, in my case), then restarting the computer and eventually signing in again. Once the Goodreader folder on place, trying EagleFiler has proven to be easy. The big inconvenience is that the main Photos library has to be uploaded to the cloud from scratch.

With EagleFiler, I can create different libraries. In Goodreader on the iPad, I see those libraries on the iCloud folder. The iCloud syncing process isn’t fast, not even close. However, as iCloud Drive files get backed up on the iMac and the MacBook Pro, I feel save. Moreover, with a €0.99 cents fee per month, I can store up to 50GB in it. EagleFiler picks the PDF metadata and Finder tags already assigned to files. Consequently, the best practice is to apply tags to files and fill in the PDF metadata (I use PDFpen for that) prior to adding any file to the EagleFiler library of choice.

One of the most valuable features of EagleFiler, in my humble opinion, is that its libraries are an open format. In order to guarantee data integrity, documents are not processed. They are stored as-is. That’s exactly what I needed. In general, EagleFiler’s interface and the integration with Goodreader may not make the ideal environment to most people. To me, they do.

Summing up, I encourage anyone in need of a good workflow to deal with PDFs to look at these two applications. Give them a try. Why not?

as

An iOS mystery

One can’t quite understand there isn’t an iOS app parallel to Mac OS X’s Preview. In the current state of things, in order to have PDF documents available on desktop and mobile devices, one has to use a folder from any iOS application intended to manage PDFs.

iCloud Drive folder
iCloud Drive folder containing the Goodreader’s, an iOS app.

 

And such apps are a bunch. Personally, I own PDFpen 2 and GoodReader. Another app well recognised is PDF Expert 5, by Readdle. Allegedly, the lack of a PDF viewer from Apple opens the door to third party actors and allows them to work whitout the competition of the mother company. However, there we have the e-mail and the browser apps. I use iCab Mobile more and more as a Safari alternative, either in the iPad or the iPhone, and that doesn’t mean Safari shouldn’t exist. As for e-mail, I haven’t tried anything different from the Apple’s own yet, but I could and many have done it.

So then, what’s the matter? Isn’t dealing with PDFs a service of the same rank than e-mail and web browsing? What I said in the title: a mystery.

as

Un misteri d’iOS

No s’entén gaire que iOS no tingui una apli anàloga a Previsualització de Mac OS X. Si existís, la carpeta de Previsualització d’iCloud Drive tindria més utilitat, la mateixa que tenen les altres que hi són presents. Actualment, doncs, els documents PDF que un vulgui tenir disponibles en tots els dipositius han d’anar a la carpeta d’alguna aplicació d’iOS de gestió de PDFs.

Carpeta iCloud Drive i carpeta GoodReader
Carpeta iCloud Drive, què s’observa la carpeta de l’apli Goodreader d’iOS.

 

No és pas que en faltin, d’aplicacions d’aquestes. Personalment, tinc PDFpen 2 i GoodReader. També té una bona acceptació PDF Expert 5, de Readdle. Es podria dir que la manca d’una apli pròpia d’Apple per a PDFs dóna empenta a una pila de programadors que poden treballar sense la competència de l’empresa de referència. Segur que sí. Tanmateix, podríem fer la comparació amb el correu electrònic i el navegador. Jo utilitzo iCab Mobile cada vegada més com a alternativa a Safari, tant a l’iPad com a l’iPhone, i això no significa que Safari no hagi d’existir. Quant al correu, no he sortit mai de l’aplicació nativa, però ho podria fer i molts ja ho han fet.

Així doncs, ¿què passa?, ¿que la gestió de PDFs no és un servei de la mateixa categoria que el correu electrònic i la navegació per internet? És el que deia al títol: un misteri.