as

Ulysses i Split View

Un exemple el tenim en Ulysses i la funcionalitat Split View de macOS. Escriure en la interfície de Ulysses és una experiència —si se’m permet la subjectivitat— molt satisfactòria, però encara ho és més si tens la previsualització a la segona meitat de la pantalla i vas veient créixer el text al vol.

Exemple de Split View en Ulysses
En aquest exemple, la previsualització és la de format epub, però podria ser PDF, docx, txt o HTML, és a dir, tots els formats d’exportació de Ulysses.

Per activar la previsualització, es fa control-clic al full en què s’estigui escrivint i s’escull Preview. Pel que fa a Split View, en vaig parlar a Escriure amb un Mac en l’episodi EM42, disponible a iTunes i Vimeo.

PS (14-03-2017): Veig que el blog de Ulysses ha suggerit el mateix recentment a «Great for Focused Self-Editing: Ulysses’ Live Preview».

as

Ulysses as example

A week ago Ulysses III turned into just Ulysses (44,99€) and simultaneously its sibling Ulysses for iPad (19,99€) was born. The similarity between both is impressive. An area with margin to improve in the iOS application is a better handling of files and folders in Dropbox or similar services. On the iPad, we can even use a customised RTF style (or epub, or PDF) created on the Mac.

The Ulysses case and the level of integration between operating systems as of today makes me think this is the track to follow in the development of applications – at least it’s what I’d like to witness. Of course I know Textastic  and Byword already have full integration between desktop and mobile versions. I meant text processors and Scrivener. It may not be a matter of being able to write seamlessly in the two environments, but rather that some preferences match and don’t need to be manually replicated.

Screenshot of Ulysses for iPad
Screenshot of Ulysses for iPad. The colour theme used here is called Outback and is downlodable through the app or its website.

Obviously, Ulysses can afford to integrate both applications because it’s based on plain text. Other programmes like Nisus Writer and Pages include such a number of format parameters that we can’t ask them to do the same. It wouldn’t be fair. However, Apple has set the process in motion with Pages, Keynote and Numbers. The results aren’t yet satisfactory enough, but, if it’s any consolation, they’re working on it.

as

Ulysses com a exemple

Fa amb prou feines una setmana Ulysses III es va convertir en Ulysses (44,99€) a seques i simultàniament en va néixer l’aplicació germana per a iPad, Ulysses for iPad (19,99€). La semblança entre les dues és impressionant. L’única cosa que queda per millorar en l’aplicació iOS és la gestió de fitxers i carpetes en Dropbox o serveis similars. Fins i tot es pot utilitzar en l’iPad un estil personalitzat d’exportació a RTF (o a epub, o a PDF) que hàgim creat en el Mac.

El fenomen d’Ulysses i el punt d’integració entre sistemes operatius a què ha arribat em fa pensar que aquesta és la via que moltes aplicacions haurien de seguir. No em refereixo tant als editors de text net (per exemple, Textastic i Byword ja tenen una integració plena entre l’aplicació d’escriptori i la de dispositius mòbils) com als processadors de textos i a Scrivener. La qüestió no és, potser, que es pugui escriure en un document indistintament en un entorn o l’altre, sinó que certes preferències coincideixin i no s’hagin de repetir en cada entorn.

Captura d’Ulysses per a iPad.
Captura d’Ulysses per a iPad. El patró de colors que s’utilitza és un d’anomenat Outback, descarregable a través de la mateixa aplicació o del seu web.

 

Sens dubte, Ulysses es pot permetre d’integrar les seves dues aplicacions perquè està basat en text sense format. Programes com Nisus Writer i Pages incorporen una quantitat de paràmetres de format tan gran —així en el text com en les imatges—, que no els podem demanar el mateix. No seria just. Ara bé, Apple ja ha posat en marxa el procés en Pages, Keynote i Numbers. El resultat no és satisfactori: vegeu els episodis EM20 i EM21 d’Escriure amb un Mac. Ens queda el consol de pensar que hi estan treballant.

as as as

Scrivener no és un programa senzill

En relació amb la possibilitat de compilar un esborrany en Scrivener, he llegit això fa poc, en un apunt del blog d’una escriptora (a partir d’una repiulada del compte de Twitter ScrivenerApp):

Then when you’re ready, you hit a button and it spits out a formatted manuscript or e-book.

No crec que es pugui arribar a fer una tal afirmació. Per començar, la finestra Compile del programa proporciona la funcionalitat de la compilació en forma doble, i en cada una de les dues opcions es presenta un bon nombre de configuracions possibles (a la imatge, l’opció resumida, Summary):

 

Pantalla Compilar projecte
A més a més, totes les caselles i menús desplegables tenen funcions que requereixen de l’autor un coneixement del seu abast, la qual cosa comporta haver fet un exercici d’assaig i error abans de treure’n un resultat òptim.

En la meva opinió, Scrivener, per bé que sigui una eina potent per escriure materials llargs i complexos, solament pot esdevenir una tal cosa després d’un entrenament que m’atreviria a qualificar de llarg.